วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

- การทำหนังสือภาพ

            - เลือกความคิดรวบยอดที่ต้องการให้เด็กมีประสบการณ์
- learning stay วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน

 การสร้างภาพปริศนาทำนายการทำสมุดภาพ


1.เลือกและกำหนดสิ่งที่ต้องการให้เด็กทาย
2.วิเคราะห์ลักษณะของสิ่งที่กำหนด ให้หลากหลายมากทีสุด
3.เรียงลำดับลักษณะของสื่งที่กำหนดนั้นโดย เริ่มจากลักษณะที่ของหลายๆสิ่งก็มีลักษณะเช่นนั้น
4.นำมาจัดเรียงลำดับ
5.แต่งประโยคที่มีคำซ้ำ

 วิธีการเรียนการสอนที่มันหลากหลาย >> การพูด >> การปฎิบัติ
learningstyle = วธีการเรียนของผู้เรียน
- การสัมภารณ์เด็ก  การวางแผนในการดำเนินงาน
- อาจารย์ แนะนำในเรื่อง  ยึดผู้เรียนเป็นผู้สำคัญ
- ร่วมกันวิเคราะห์การทำงาน
* การทำหนังสือภาพ * 
- เลือกความคิดรวบยอดที่ต้องการให้เด็กมีประสบการณ์ >> ทักษะ >> การคิด
- ที่เกิดขึ้น >> ภาษา >> การอ่านภาพ >> การอธิบาย >> หน้าที่ของภาษา ทำหน้าที่ " สื่อสาร " กับเด็ก
- โดยตัวภาษา ถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ภาษาช่วนให้เด็กเกิดการคิดรวบยอด
- คิดรวบยอด >> สรุปเป็นองค์รวม
- ยกตัวอย่าง ประโยคคำถาม เช่น อะไร  เป็น  เครื่องใช้  ไฟฟ้า  
- อะไร  >>  คือตัวแปรผันเปลี่ยน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น