วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2554 

- นำเสนองานภาพปริศนาคำทาย (ต๊อกแต๊ก คือ อะไร )
 
บัตรคำตัวอักษร (ม)


หนังสือภาพ  (เธอชอบดื่่มน้ำอะไร)


วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2554
- อาจารย์ให้ร้องเพลงร้องเพลง ก-ฮ 
 
- นำเสนองานของแต่ละกลุ่ม 
 

- อาจารย์ให้จัดกลุ่มเพื่อทำบัตรคำ  กลุ่มของดิฉันได้ตัวอักษร (ม) 
 

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
 - อาจารย์ให้ดูตัวอย่างสมุดนิทาน 
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
(เรียนชดเชย)
- อาจารย์แจกกระดาษแล้วให้วาดรูปอะไรก็ได้
ลักษณะของภาษา
   เนื้อหาของภาษา ได้แก่ หัวข้อของภาษา เรื่องของความหมายที่
จะใช้สื่อกับผู้อื่นประกอบด้วย คน สัตว์ สิ่งของ เหตูการณ์ ความสัมพันธ์
รูปแบบของภาษา เสียง สระพยัญชนะ วรรณยุกต์ คำที่มีความหมาย และ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เสียงที่เปล่งออกมาเป็นหน่วย ลำดับคำ หรือ ประโยค 
- ร้องเพลง ก-ฮ 
 
พยัญชนะมีทั้งหมด 44 ตัว มี 28 เสียง
 - เสียงสูงมี 11 ตัว  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ส ษ ศ 
 -อักษรกลาง มี 9 ตัว ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ
 -อักษรต่ำ มี 24 ตัว แบ่งเป็น
 - อักษรต่ำคู่ มี 14 ตัว คือ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
 - อักษรต่ำเดี่ยว มี 10 ตัว คือ ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล 
-ทำภาพแทนคำ 


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
ม่มีการเรียนการสอน  เนื่องจากอาจารย์ไปอบรม
หมายเหตุ   ชดเชยการเรียนการสอนโดยการทำงานหนังสือภาพ และภาพปริศนาคำทาย

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

- การทำหนังสือภาพ

            - เลือกความคิดรวบยอดที่ต้องการให้เด็กมีประสบการณ์
- learning stay วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน

 การสร้างภาพปริศนาทำนายการทำสมุดภาพ


1.เลือกและกำหนดสิ่งที่ต้องการให้เด็กทาย
2.วิเคราะห์ลักษณะของสิ่งที่กำหนด ให้หลากหลายมากทีสุด
3.เรียงลำดับลักษณะของสื่งที่กำหนดนั้นโดย เริ่มจากลักษณะที่ของหลายๆสิ่งก็มีลักษณะเช่นนั้น
4.นำมาจัดเรียงลำดับ
5.แต่งประโยคที่มีคำซ้ำ

 วิธีการเรียนการสอนที่มันหลากหลาย >> การพูด >> การปฎิบัติ
learningstyle = วธีการเรียนของผู้เรียน
- การสัมภารณ์เด็ก  การวางแผนในการดำเนินงาน
- อาจารย์ แนะนำในเรื่อง  ยึดผู้เรียนเป็นผู้สำคัญ
- ร่วมกันวิเคราะห์การทำงาน
* การทำหนังสือภาพ * 
- เลือกความคิดรวบยอดที่ต้องการให้เด็กมีประสบการณ์ >> ทักษะ >> การคิด
- ที่เกิดขึ้น >> ภาษา >> การอ่านภาพ >> การอธิบาย >> หน้าที่ของภาษา ทำหน้าที่ " สื่อสาร " กับเด็ก
- โดยตัวภาษา ถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ภาษาช่วนให้เด็กเกิดการคิดรวบยอด
- คิดรวบยอด >> สรุปเป็นองค์รวม
- ยกตัวอย่าง ประโยคคำถาม เช่น อะไร  เป็น  เครื่องใช้  ไฟฟ้า  
- อะไร  >>  คือตัวแปรผันเปลี่ยน